ZIEY·风萧萧兮易水寒

2014-03-22 08:58 | 作者:凡舞 | 散文吧首发

风萧萧兮易水寒,独恋尤然在。

风萧萧兮易水寒,忘流川水中。

壮士若去不复还,待我思念时,回言可好?

壮士若去不复还,待我长发及腰时,娶吾可好?

评论